GS. TS. BS.
Trần Bình Giang
Chủ tịch Hội
GS.TS.BS.
Phạm Như Hiệp
Phó Chủ tịch Hội
PGS.TS.BS.
Nguyễn Hoàng Bắc
Phó Chủ tịch Hội
PGS.TS.BS.
Nguyễn Mạnh Khánh
Phó Chủ tịch Hội
PGS.TS.BS.
Nguyễn Đức Tiến
Tổng Thư ký

© 2021 Design by HoaBinh-Group