GS. TS. BS.
Trần Bình Giang
Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (VASEL)
GS.TS.BS.
Phạm Như Hiệp
Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (VASEL)
PGS.TS.BS.
Nguyễn Hoàng Bắc
Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (VASEL)
PGS.TS.BS.
Nguyễn Mạnh Khánh
Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (VASEL)
PGS.TS.BS.
Nguyễn Đức Tiến
Tổng Thư ký Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam (VASEL)

© 2021 Design by HoaBinh-Group